צעדים בעריכת צוואה 

כתבה: עו"ד אילנית (מואס) בר-דוד

[פורסם 5.12.23]

 

מהי צוואה?

צוואה היא מסמך אישי, המכיל הוראות שייכנסו לתוקף לאחר פטירתו של אדם מן העולם.

 • נותן ההוראות, נקרא "מצווה" 
 • האדם שלטובתו ניתנו ההוראות, נקרא "זוכה על פי צוואה" או "יורש".

מי כשיר לצוות?

 • כל אדם בגיר [מעל גיל 18] במצב פיזי או מנטלי המאפשר לו להבין את הוראות הצוואה עת עריכתה[שאינו פסול דין].
 • במקרים בהם מתעורר ספק לעניין הכשירות המשפטית, מומלץ לקבל מבעוד מועד חוות דעת רפואית, המעידה על צלילותו של המצווה.

המצווה רשאי לשנות את צוואתו בכל עת

גם אם הצוואה שונתה עשרות פעמים, הצוואה האחרונה בזמן היא זו התקפה.

כל אדם הכשיר לערוך צוואה, חופשי לצוות בה כרצונו בקשר לרכושו ולזכויותיו – לכל יורש שיבחר, ובלבד שהצוואה חוקית ועומדת בכללי המוסר הבסיסיים.

ישנן 4 צורות של צוואה

חוק הירושה תשכ"ה-1965, מונה ארבעה סוגים של צוואה: צוואה בכתב יד, צוואה בפני עדים, צוואה בפני רשות וצוואה בעל-פה ("שכיב מרע").

נעמוד כעת על העקרונות המנחים כל אחת מצורות הצוואה:

צורת צוואה מספר 1 – צוואה בכתב יד

צוואה בכתב יד מוזכרת בסעיף 19 לחוק הירושה, ולה 2 תנאים מצטברים:

 • כל הצוואה, מתחילתה ועד סופה כתובה בכתב ידו של המצווה;
 • תאריך וחתימה יירשמו בכתב ידו של המצווה.

היתרון: פעולה זולה ופשוטה

החיסרון: צוואה בכתב יד מהווה לעיתים מקור לוויכוחים בין היורשים היות והמצווה מנסח את הצוואה בעצמו, מבלי שיש לו ידע מחוק הירושה והניסוח עלול ללקות בפירושים שונים וכך ליצור אי הבנות בין היורשים עד כדי הצורך בהליכים משפטיים;

בצוואה בכתב יד אין מעמד מסודר לחתימה ואין עדים שיעידו כי הצוואה נחתמה מרצון חופשי, דבר המקשה על הוכחתה.

צורת צוואה מס' 2 – צוואה בפני עדים

צוואה בפני עדים מוסדרת בסעיף 20 לחוק הירושה, ואלה תנאיה:

 • נדרש שהצוואה תהיה בכתב (לא חובה בכתב יד) אך עליה להיות חתומה בכתב ידו של המצווה.
 • נדרשת נוכחות וחתימה של 2 עדים במעמד חתימתו של המצווה, תוך שהוא מצהיר בפניהם כי זוהי צוואתו (נהוג להוסיף להצהרה כי הצוואה נעשתה מתוך רצון חופשי).
 • על העדים להיות ניטראליים, ככל שעד הינו מוטב בצוואה (הוא או בן זוגו) – ההוראה לטובתו מתבטלת.
 • העדים אינם נדרשים לקרוא את תוכן הצוואה ואינם מעידים על תוכנה.

מומלץ כי עורך הדין שערך את הצוואה, יהיה אחד מהעדים על מנת שבמקרה של מחלוקת יוכל להעיד בפני בית המשפט על תהליך עריכת הצוואה, הלך רוחו של המצווה ומהלך החתימה.

צורת צוואה מס' 3 – צוואה בפני רשות

צוואה הניתנת בפני רשות ונרשמת על ידי פקיד הרשות, מפורטת בסעיף 22 לחוק הירושה.

להלן 4 הרשויות המוסדרות בחוק הירושה:

 1. רשם לענייני הירושה;
 2. בית משפט לענייני משפחה;
 3. בית דין דתי;
 4. עו"ד שהוא נוטריון.

המצווה רשאי להגיש לרשות את הצוואה בכתב.

צוואה בפני רשות חייבת להיות מוקראת על ידי המצווה בפני הרשות  או על ידי הרשות בפני המצווה.

הרשות תאשר שהצוואה נקראה ושהמצווה הצהיר שזו צוואתו.

לרשות קיימת סמכות להפקיד את הצוואה אך אין הדבר מתחייב בדין.

צורת צוואה מס' 4 – צוואה בעל-פה (צוואת "שכיב מרע")

סעיף 23 לחוק הירושה נותן פתרון לאדם אשר כה חולה ותשוש ממחלתו עד כדי היעדר היכולת לעמוד על רגליו ולטפל בענייני צוואתו, או כשהוא רואה את עצמו בסכנת חיים מיידית (מבחן סובייקטיבי) באפשרותו לומר את צוואתו: בעל פה בפני 2 עדים שמבינים את שפתו.

נעמוד על מספר דגשים באשר לייחוד צורה זו צוואה:

 • אין זה מספיק שהוא רואה את עצמו מול פני מוות, אלא יש צורך בנסיבות המצדיקות זאת, למשל: תאונה, פצע ירי, החמרה של מחלה קשה (מבחן אובייקטיבי);
 • אין חובה להצדקת הנסיבות בחוות דעת רפואית – כל מקרה נבחן לגופו;
 • בזמן שמיעת הצוואה או ככל הניתן בסמוך לה, יעלו העדים את הוראות הצוואה על כתב, ואת הנסיבות תחתן ניתנה (זכרון דברים);
 • על העדים מוטלת חובה להפקיד את הצוואה בלשכת הרשם לענייני ירושה. זו הצורה היחידה בה מתקיימת חובת הפקדה;
 • בצוואה שבעל פה, העדים יכולים להיות גם מוטבים בצוואה, בניגוד לצוואה בפני עדים;
 • אם המצווה נותר בחיים כעבור חודש ימים וחלפו הנסיבות המצדיקות את עריכת הצוואה, היא תתבטל באופן אוטומטי.

בטלות צוואה מחמת מעורבות או השפעה בלתי הוגנת

אין תוקף לצוואה אם המצווה היה נתון ללחץ, כפייה, איומים או כל התערבות שמטרתה להוסיף או לשנות הוראה שלא תוכננה על ידי המצווה ולהשפיע על רצונו החופשי.

אין תוקף להוראת צוואה המיטיבה עם יורש (או עם בן זוגו) ואותו יורש היה מעורב בתהליך עריכת הצוואה או בניסוחה, למעט בצוואה הדדית הנערכת בין בני זוג (יפורט בהמשך).

חשוב שלא לערב את היורשים בתהליך עריכת הצוואה, על מנת שלא תקום בעתיד טענה של מעורבות בעריכתה או של השפעה בלתי הוגנת, שתי טענות שכל אחת מהן עלולה להביא לבטלות הצוואה.

צוואה הדדית

צוואה הדדית היא למעשה 2 צוואות המסתמכות זו על זו ובדר"כ מכילה הוראות הדדיות בין בני זוג.

במבט מן הפרקטיקה המשפטית, ההוראות בצוואה ההדדית מהוות לרוב מעין "תמונת ראי" האחת של השניה, אולם אין הכרח כי תהיינה זהות בתוכנן.

הצוואה ההדדית מכילה בדרך כלל הוראות מסוג "יורש אחר יורש" (כדוגמת הורשה לבן הזוג ורק לאחר מותו של בן הזוג, הורשת יתרת העיזבון לילדים) וכן הוראות מסוג "יורש במקום יורש" (כדוגמת הורשה לילדי המוריש במקרה של פטירת בן הזוג בטרם פטירת המצווה).

בשנת 2005 תוקן חוק הירושה ונוסף לו סעיף 8א המסדיר את נושא הצוואה ההדדית בין בני זוג. החל מתיקון החוק, צוואה הדדית תקפה כאשר היא נערכת בין בני זוג, ובניהם בלבד. קודם לתיקון החוק, ניתן היה לערוך צוואות הדדיות בין כל אדם לאדם ללא הגבלה והן תקפות עד עתה, אולם צוואות הדדיות שנערכו החל משנת 2005, אפשרות אך ורק בין בני זוג כאמור.
ראו לעניין זה פסיקה מעניינת של כב' השופטת עפרה גיא בבית המשפט לענייני משפחה באשדוד, מיום 4.8.21 עע"ר 15431-09-20.

על פי הפסיקה המשפטית, כל החתימות על הצוואה ההדדית (לרבות של העדים) ייחתמו באותה העת.

ניתן לערוך צוואה הדדית במסמך אחד או בשני מסמכים נפרדים.

בסעיף 8א(ב) לחוק הירושה קבע המחוקק תנאים לביטול צוואה הדדית בין בני זוג בחייהם או במותם, כך נקבע בין היתר כי בהיעדר הוראה אחרת, די במשלוח הודעת על ידי אחד מבני הזוג כדי לבטל את צוואה ההדדית באופן אוטומטי גם עבור בן הזוג השני!

לא ניתן להתנער מצוואה הדדית לאחר פטירת אחד מבני הזוג, אלא אם הזוכה מוותר על החלק אותו ירש.

אבחנה בין צוואה לייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך מכיל הוראות למקרה בו אדם מאבד את מסוגלותו לקבל החלטות, והוא תקף כל עוד נותן ההוראות נמצא בין החיים.

ככל שייפוי הכוח הופעל בחייו של הממנה, לאחר פטירתו רשאים מיופי כוחו לפעול מכוח ייפוי הכוח המתמשך למשך שלושת החודשים הראשונים שלאחר מות הממנה וזאת בטרם כניסת הצוואה לתוקף. יתרון זה מאפשר בידי האנשים אותם מינה ועליהם סמך, לטפל בעניינים בסיסיים בתקופה שבין הפטירה ועד לקבלת צו ירושה או צו קיום צוואה.

צוואה נכנסת לתוקף אך ורק לאחר מות המצווה.

האם יש חובת הפקדת צוואה?

לא קיימת בדין חובת הפקדת צוואה, למעט בצוואה שבעל-פה (צוואת "שכיב מרע").

 • מומלץ להפקיד את הצוואה.
 • ההפקדה נעשית בחיי המצווה ועל-ידו בלבד.
 • ההפקדה מתבצעת בלשכת הרשם לענייני ירושה, בסניף הקרוב לבית מגוריו של המצווה והיא כרוכה בתשלום אגרה.

לאחר מות המצווה, כל אדם (לרבות עו"ד) אשר בידו צוואת מקור של המנוח, חייב למסור אותה לרשם לענייני הירושה. אי מסירת הצוואה נחשבת לעבירה פלילית. על פי הטרמינולוגיה של חוק הירושה, במקרה זה אין מדובר בהפקדה כי אם במסירה.

דוגמאות להוראות שניתן לצוות בצוואה

 • הורשת דירת מגורים, כלי רכב ומטלטלין;
 • הורשת מוניטין בית עסק או מניות בחברה פרטית / ציבורית;
 • מתן הוראות למינוי נאמן או מנהל עיזבון, לנושאים מסויימים או לכלל העיזבון;
 • הורשת ספר תורה והתנאים להתפלל בו, למשל בבית כנסת באיזור מגורי היורש;
 • הוראות "יורש אחר יורש" או "יורש במקום יורש";
 • מתן זכות שימוש בדירה, מבלי להוריש את הבעלות עליה;
 • הורשה על תנאי;
 • הורשת בעלי חיים.

יורשים על פי דין בהיעדר צוואה

בהיעדר צוואה היורשים נקבעים על פי חוק הירושה ואינם ניתנים לשינוי.

זהות היורשים נקבעת בהתאם למצבו המשפחתי והאישי של המוריש ערב מותו [האם הותיר רעיה, צאצאים, תלויים, הורים וכו'].

כיצד צוואה נכנסת לתוקף?

צוואה נכנסת לתוקף לאחר מות המצווה ובתנאי שהושגה בקשה לצו קיום צוואה, על ידי אחד הזוכים או על ידי מעוניין בדבר, בליווי צוואת המקור.

ככל שהמצווה הפקיד את הצוואה בחייו ולא הוגשה בקשה לצו קיום צוואה, ישלח רשם הירושה הודעה לזוכים בדבר קיום הצוואה המופקדת, ומכאן החשיבות להפקדת הצוואה.

____________________________________

C כל הזכויות שמורות לעורכת הדין אילנית בר-דוד מואס, מייסדת ובעלים א. בר-דוד משרד עו"ד

המאמר מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, מקום בו ננקט לשון זכר, משמע גם לשון נקבה

אין לראות במאמר משום ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי. אין להסתמך על הכתוב או לראות בו חוות דעת משפטית.
המאמר מונגש כסקירה כללית ובלתי מחייבת. ככל שמצויינים על גבי המאמר פרטי התקשרות ליצירת קשר, עולה הדבר כדי פרסומת.
בכל מקרה פרטני מומלץ לפנות לעו"ד לקבלת ייעוץ משפטי